top of page

Pwogram Entegrasyon Peer (PIP)

Yon Espesyalis Kanmarad disponib pou ou atravè ACCES-VR. Wòl kanmarad la se pou ofri w sèvis sipò epi travay avèk ou pou retire baryè ki oswa ki kapab anpeche w rive atenn objektif travay ou pandan w se yon Konsomatè ACCES-VR .

Anba a se yon lis baryè espesyalis kamarad la ka ede w:
• Konpetans pou Defann tèt yo/Sifizans
•Kowòdinasyon Transpò
• Swen Timoun
• Batiman/Sipò pou Konpetans Sosyal
• Rad pwofesyonèl
• DSS • Ensekirite Manje
• Teknoloji Asistans
• Sèvis Sante Mantal
• Konsèy kanmarad
• Gwoup Sipò yo
• Asistans Lojman

Pou aprann plis sou Pwogram Entegrasyon Kanmarad la
Kontakte Direktè Pwogram nan:
Kim Bjorklund, LCSW  - (631) 880-7929 ext.165
kbjorklund@siloinc.org

Peer Integration Program A Peer Specialist is available to you through ACCES-VR. The peer’s role is to provide you with  supportive services and to work withyou to remove barriers that are ormay be hindering your ability toreach your employment goals whilean ACCES-VR Participant. A peer specialist can assist you with: • Self-Advocacy/Sufficiency Skills •Transportation Coordination • Social SkillsBuilding/Support • Professional Clothing • DSS • Food Insecurities • Assistive Technology • Mental Health Services • Peer Counseling • Child Care • Support Groups • Housing Assistance To learn more about the Peer Integration Program, Contact Program Director: Kelsey Kalafut, LMSW (631) 880-7929 ext.159 kkalafut@siloinc.org [SILO Logo]
bottom of page