top of page

Misyon nou

Objektif Suffolk Independent Living Organization, Inc. se pou pèmèt moun ki andikape nan Konte Suffolk, New York jwenn kontwòl ak direksyon efikas sou lavi yo. SILO defann e ankouraje yon sans diyite pèsonèl k ap grandi ak patisipasyon responsab kominote a atravè fòmasyon, devlopman kominotè ak sèvis dirèk ki reponn a bezwen pèp la.
Adopte 3 out 1998.

IMG_2466.JPG

Egzanp de sa SILO te fè pou ede
moun nan kominote nou an 

Yon manman selibatè 40 ane fin vye granmoun, te pèdi travay li epi li te fè fas ak sanzabri. Fanmi an t ap viv nan yon abri nan Konte Suffolk, NY. SILO te ede fanmi an nan bay sèvis sa yo: resous lojman, kontakte divès pwogram nan tout Konte Suffolk sou non li. Anplis de sa, bay yon lèt referans pou travay kliyan an/pale ak patwon an, epi ede fanmi an pandan fèt Thanksgiving ak Nwèl pandan tout ane yo.  
​Rezilta:
Grasa asistans SILO, li te reyisi jwenn travay, lojman alontèm, ak asistans pandan vakans yo pou fanmi li.

Yon granmoun aje te kontakte SILO apre li te vin malad epi li te pèdi kay li, li te oblije abite ak pitit fi li ak bèlfi l, paske li pa t kapab gen mwayen poukont li. Yon espesyalis nan pwogram NY Connects nan SILO te ede l ranpli aplikasyon pou lojman pou plizyè apatman atravè yon pwogram lojman, ansanm ak aplikasyon pou lojman abòdab konplèks 55+.

Rezilta:
Kounye a li rete pèmanan atravè lojman HUD; nan pwòp apatman estidyo li, ak yon sibvansyon. 

Yo te mete yon gason nan mitan 50 an nan yon mezon retrèt apre yo te ampute janm dwat li an 2017.
Yon Espesyalis Tranzisyon ki soti nan pwogram Open Doors te rankontre ak li epi li te soumèt yon referans nan yon pwogram lojman. Li te apwouve pou pwogram nan epi li te deplase nan pwòp apatman li an 2019. Espesyalis Tranzisyon li a te itilize klozèt prete SILO a pou yon woulèt, chèz douch, ak scooter pou jwenn endepandans nan apatman li ak kominote a. Li te itilize tou pwogram NY Connects pou èd nan navige nan sistèm swen sante  sa vle di: benefis sekirite sosyal, koupon pou manje.
​Rezilta:
Li kenbe tèt li nan kominote a kòm endepandan ke posib.
​​Li kenbe sèvis jesyon dosye chak mwa epi li resevwa yon sibvansyon pou lojman. 58d_

Yon granmoun aje te kontakte SILO ki te bezwen pwovizyon enkonvenyans pou mari l ki rete lakay li. Li te deklare ke yo pa kapab jwenn aksè nan founiti sa yo atravè asirans: depandans, mandrin, ak revètman. Li te deklare tou ke yo bezwen manje.
Atravè Pwogram Lending Closet SILO a, yo te bay atik sa yo: plizyè pake depan, mandrin, ak revètman. Koup la te edike tou sou Medicare, Medicaid, ak sèvis yo ka jwenn. Anplis de sa, yo te bay atik ki soti nan gadmanje manje SILO a tou pou ede koup la.
Rezilta:
Fanm nan te resevwa atik ki nesesè yo pou l kontinye pran swen mari l epi pou l rete endepandan nan kominote a.
Anplis de sa, yo te resevwa resous kominotè ak atik nan gadmanje manje SILO a. 

bottom of page