top of page

SILO yo
gadmanje manje/

klozèt swen pèsonèl

SILO’s Food Pantry, in partnership with LI Cares & Island Harvest, provides non-perishable food items to those in need in the community.  Located at 3253 Route 112, Bldg #10 in Medford Right side entrance  Please call ahead at 631-730-3737  to schedule a food pickup Monday – Thursday, 9am-3pm ***walk-ins are not permitted. Food may be picked up every two weeks per household.*** ​ *We also carry personal care items* Incontinence supplies, wipes, soaps and other hygiene items, when available.​

SILO's Food Pantry, an patenarya ak LI Cares & Island Harvest, bay manje ki pa gate bay moun ki nan bezwen nan kominote a.

Sitiye nan 3253 Route 112, Bldg #10 nan Medford
Antre bò dwat la

Tanpri rele davans nan 631-730-3737

pou planifye yon ranmasaj manje
Lendi – Vandredi, 9am-3pm
***pa gen dwa antre yo ***

*Nou pote tou atik swen pèsonèl*
Pwovizyon pou enkonvenyans, ti sèvyèt, savon ak lòt atik ijyèn, lè sa disponib.​

bottom of page