top of page
Laptop and Paperwork

Konsèy Avantaj

SILO rekonèt ke sèvis Konsèy Avantaj sa yo nesesè pou ede moun yo konprann enpak revni ak byen yo sou benefis leta ak federal yo.

Yo bay moun yo yon konsiltasyon konplè sou seri pwogram benefis yo tankou:

 • Revni Sekirite Siplemantè, SSI

 •  Social Security Disability Insurance, SSDI

 •  Medicaid

 •  Medicare


Konseye Benefis yo revize lòt avantaj moun yo resevwa souvan tankou:

 • Asistans Tanporè pou Fanmi ki nan Nesesite, TANF

 • Pwogram Asistans Enèji Lakay, HEAP

 • Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè, SNAP

 • Lojman

 • Bezwen gadri

 • Asirans Sante atravè NYS DOH Marketplace

 • Chomaj

 • Konpansasyon travayè

 • NYS Tanporè Andikap


Chak nan pwogram benefis sa yo gen kritè pou kouvèti inisyal oswa kontinye.
Sèvis sa a bay moun nan enfòmasyon ak zouti ki nesesè pou fè chwa enfòme nan objektif li nan oto-sifizans ak byennèt finansye.

 

Si w gen kesyon konsènan konsèy sou benefis yo kontakte:
Brian McIlvain  (631) 880-7929
BMcIlvain@siloinc.org

bottom of page