top of page
Stripes

Defans ak Otodetèminasyon

Moun ki gen andikap yo resevwa sipò pandan y ap jwenn ladrès pou yo pale ak pran desizyon pou tèt yo. Pwogram nan edike moun sou fason pou jwenn ak jwenn sèvis yo merite nan lavi chak jou yo ak kominote yo. SILO ede ak enskripsyon elektè yo. Nou kolabore ak ofisyèl gouvènman yo ak biwo gouvènman yo pou pote chanjman nan kominote a ak nan sistèm nan. 

COMITE TRANSPÒ

ANTRE EKIP NOU!!!! Vin nan pwochen reyinyon Komite Transpò a
epi vin yon pati nan defann plis aksè ak lwa ak gouvènman an
finansman pou reflete bezwen moun ki andikape yo. Pou plis enfòmasyon
sou fason ou ka patisipe, rele Marilyn Tucci nan 631.880.7929 x125 oswa
imèl li nan mtucci@siloinc.org

Suffolk Independent Living Organization fasilite yon COMITE TRANSPÒ ki reyini yon fwa pa mwa. Manm komite li yo varye ant ofisyèl konte yo, travayè sosyal ak patnè nou yo nan lòt ajans kominotè yo. Komite a kontakte antite politik yo epi pafwa li asiste reyinyon gouvènman lokal yo lè li ka bay yon pwennvi enpòtan nan pèspektiv yon moun ki gen andikap, epi li mande pou lwa yo reflete bezwen kominote andikape yo. Komite a defann sekirite, aksè ak abòdab. Komite a ap travay pou edike piblik la ak konsomatè nou yo sou itilizasyon sistèm transpò piblik la, ki gen ladann tou de sistèm nan Wout Fiks ak sistèm Para Transit.

Èske ou gen difikilte pou antre nan restoran pi renmen ou oswa magazen rad?

Èske w twouve w nan sitiyasyon danjere sou twotwa piblik yo ak pasaj pou pyeton yo?

Èske w wè twotwa neglije ak koupe twotwa oswa siyal trafik ki pa pale?

Èske w gen pwoblèm pou jwenn aksè nan bilding gouvènman lokal yo? 

Èske w te janm refize aksè nan yon bilding ak chen sèvis ou a?

Antre nan BARRIER BUSTERS epi ede nou rann Konte Suffolk aksesib pou tout moun.

Ramp going into public transport bus

Barrier Busters se yon gwoup defansè volontè ki konsantre sou retire baryè ki anpeche moun ki gen andikap antre nan kominote a.

Kontakte Justin nan SILO pou plis enfòmasyon
(631) 880-7929
jainsworth@siloinc.org

 

bottom of page